Zásady spracovania osobných údajov

1. Úvod a obsah dokumentu

1.1. V rámci tohto dokumentu nájdete informácie týkajúce sa spracovaniach osobných údajov, ktoré spoločnosť EVZ servis s.r.o., Dvorecká 31, 620 00 Brno, Česká republika, IČO: 29228620, DIČ: CZ29228620, zapísaná ako spoločnosť v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, spisová značka C 67107 (ďalej len „My“ alebo „Naša spoločnosť“) o Vás, ako subjektu údajov, v súvislosti s návštevami ich stránok, prípadne vyplnenie dopytového formulára spracováva (ďalej len „Vy“ alebo „subjekt údajov“).

2. Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje?

2.1. Vaše osobné údaje, ktoré ste vložili do dopytového formulára, teda Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, spracovávame len za účelom internej administratívy. Právnym titulom spracovanie vašich údajov je súhlas, ktorý nám udeľujete a ktorého udelenie je nevyhnutnou podmienkou odoslania formulára. Bez tohto spracovania osobných údajov totiž nie sme schopní Vás do budúcnosti kontaktovať.

3. Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

3.1. Vaše osobné údaje spracovávame len po nevyhnutne nutnú dobu, ktorú potrebujeme na splnenie účelu, za ktorým boli Vaše osobné údaje zhromaždené, teda iba po dobu, po ktorú sme spoločne v kontakte. Vaše osobné údaje tak budú odstránené najneskôr do 5 rokov odo dňa, čo nám ich poskytnete.

4. Aké sú Vaše práva?

Vzhľadom na skutočnosť, že Naša spoločnosť o Vás spracováva osobné údaje, patria Vám práva, o ktorých by sme Vás radi v tejto sekcii informovali. Všetky svoje práva môžete u nás uplatniť akýmkoľvek spôsobom, ktorý Vám bude vyhovovať a ktorý umožní overiť, že nás skutočne žiadate Vy (umožní overiť Vašu identitu), a my sa Vám budeme snažiť v najväčšej možnej miere vyjsť v ústrety. Aby sme ale boli schopní Vám vyhovieť čo najlepšie, chceli by sme Vás požiadať, aby ste svoje práva uplatnili písomne na doručovacej adrese Našej spoločnosti EVZ servis s.r.o., Dvorecká 31, 620 00 Brno, Česká republika alebo na e-mailovej adrese info@evzservis.cz, popr. spôsobom uvedeným nižšie.

4.1. Právo na odvolanie súhlasu

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, je Vašim základným právom odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, vrátane súhlasu so zasielaním obchodných oznámení. Súhlas môžete odvolať žiadostí na adresu info@evzservis.cz.

4.2. Právo na prístup

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás Naša spoločnosť spracováva, a súčasne právo na informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, po akú dobu, aké sú účely ich spracovania, komu ich sprístupňujeme a či je používame k automatizovanému rozhodovanie (prípadne ako toto automatizované rozhodovanie funguje). Kópiu Vašich osobných údajov Vám poskytneme bezplatne. Iba v prípade, že by sa jednalo o viac kópií, dovolíme si po Vás požadovať nevyhnutnú úhradu za ich poskytnutie.

4.3. Právo na opravu

Ak zistíte, že o Vás spracovávame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, máte právo na to, aby sme osobné údaje opravili alebo, ak to vyžaduje účel spracovania týchto osobných údajov, aby sme ich doplnili.

4.4. Právo na výmaz

Vaším právom je tiež právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré Naša spoločnosť o Vašej osobe uchováva a spracováva. Aby ste mohli vymazanie požadovať, musí byť daný jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;
 • Vaše osobné údaje spracúva Naša spoločnosť nezákonne;
 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého bolo spracovanie Vašich osobných údajov vykonávané, a nemáme žiadne iné oprávnenie (právny titul) tieto osobné údaje ďalej spracovávať;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu (napr. zasielanie obchodných oznámení);
 • vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe Nášho oprávneného záujmu, a ak nebudeme schopní preukázať, že Náš oprávnený záujem prevažuje Vaše právo na vymazanie;
 • existuje nejaký zákonný dôvod, ktorý vyžaduje vymazanie týchto osobných údajov;
 • naša spoločnosť spracúva osobné údaje dieťaťa, bez toho, aby bol daný rodičovský súhlas k takémuto spracovaniu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že môže dôjsť k situácii, keď Vaše osobné údaje nemôžu byť vymazané na základe Vášho odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo na Vašu žiadosť o výmaz osobných údajov. Takým prípadom je najmä situácia, kedy po nás spracovaní Vašich osobných údajov vyžaduje zákon. V prípade, keď táto situácia nastane, Naša spoločnosť Vás bude informovať o dôvode, na základe, ktorého nemôžu byť Vaše osobné údaje vymazané aj napriek Vašu výslovnú žiadosť o výmaz osobných údajov.

4.5. Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch, keď budete mať pocit, že Vaše osobné údaje spracovávané Našou spoločnosťou sú chybné, máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov na dobu nevyhnutnú na overenie presnosti Vašich osobných údajov a ich prípadnej oprave.

Toto právo máte tiež v týchto prípadoch:

 • spracovanie Vašich osobných údajov Našou spoločnosťou je protiprávne, ale neprajete si, aby Vaše osobné údaje boli vymazané;
 • Naša spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje za účelom, za ktorým sme ich spracovávali, ale Vy trváte na ich spracovaní (najmä uchovanie) Našou spoločnosťou pre určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov;
 • vzniesol/vzniesla ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu Našou spoločnosťou, pričom obmedzenie spracovania v tomto prípade bude platné po dobu nevyhnutnú na určenie toho, či náš oprávnený záujem prevyšuje nad Vaším právom na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracovávané.

V prípadoch, kedy budete mať pocit, že Vaše osobné údaje spracúvané Našou spoločností sú chybné, máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov na čas nevyhnutne potrebný na overenie presnosti Vašich osobných údajov a ich prípadné oprave.

Toto právo máte aj v týchto prípadoch:

 • spracovanie Vašich osobných údajov Našou spoločnosťou je protiprávne, ale neželáte si, aby Vaše osobné údaje boli vymazané;
 • Naša spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje za účelom, za ktorým sme ich spracovávali, ale Vy trváte na ich spracovanie (najmä uchovanie) Našou spoločnosťou pre určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov;
 • vzniesol / vzniesla ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu Našou spoločnosťou, pričom obmedzenie spracovanie v tomto prípade bude platné po dobu nevyhnutnú na určenie toho, či náš oprávnený záujem prevyšuje nad Vaším právom na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracúvané.

4.6. Právo na sťažnosť

V prípade, keď všetky vyššie uvedené práva sú z Vášho pohľadu nedostatočná, alebo ste názoru, že akýmkoľvek spôsobom Naša spoločnosť porušuje Vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť u dozorného úradu. Sťažnosť môžete vzniesť prostredníctvom kontaktu na Úrad na ochranu osobných údajov, ktoré sú dostupné na tejto stránke.